چشمه‌ها و رودخانه‌ها

چشمه‌ها و رودخانه‌ها

چشمه‌ها و رودخانه‌ها –       چشمه دريوك –       چشمه اولج –       چشمه وازن –       چشمه كاكرون –       چشمه لابشم –       چشمه لارو –       چشمه مهر‌زمين –       چشمه نوردن –       چشمه لج‌كينگ –       چشمه كنگل‌چشمه –       ديگر چشمه‌ها –       رودخانه‌ها چشمه ها

جانوران وحشی

جانوران وحشی

جانوران وحشی منطقه كوهستانی البرز يك پارك مناسب زيستي را بعلت ذخاير خوب آبي و پوشش گياهي براي وحوش فراهم نموده است ودر كوههاي نسن بيشتر اين مطلب به ديد مي آيد. پستانداران وحشی اين جانوران تقريباً در اغلب كوهها ودره هاي