بازی الک و دولک

نوع بازي : دست جمعي

تعداد بازيكنان :حداقل در هردسته ۱۰ نفر

سن بازيكنان : ۱۲ تا۱۷ سال

وسايل بازي: دوتا آجريا سنگ، يك قطعه چوب به طول ۱۰سانتي متر به نام الك ويك قطعه چوب به طول يك متربه نام دولك

محل بازي: فضاي باز، زمين صاف وهموار

هدف بازي: رشد مهارتهاي حركتي، چابكي وتقويت عضلات دست وپا

شرح بازي: ابتدا بازيكنان بين خود دونفررا به عنوان سردسته انتخاب مي كنند. سپس دوسردسته ازطريق يارگيري ،يارهاي خودراانتخاب مي كنند.درانتخاب يار ،سرعت وقواي جسماني اهميت دارد.بعد ازيارگيري،دودسته بين خودشان قرعه مي اندازند تامعلمو كنند كدام دسته بازي راشروع كنند.سردسته اي كه مي خواهد بازي راشروع كند،دريك محل اززمين بازي دوتاسنگ رابه فاصله يك وجب دست،كنارهم قرار مي دهد.بعد چوب الك راروي آن مي گذارد وچوب دولك را به دست مي گيرد.يارانش هم دور سردسته جمع مي شوند.آن وقت بااجازه سردسته دوم بازي را شروع مي كنند.

ابتدا نوك چوب دولك رازير چوب الك مي گذلرد وبا چند بار حركت دادن آن به چپ وراست،بايك حركت چوب الك را به هوا پرتاب مي كند.دراين هنگام دسته مقابل كه منتظر پرتاب شدن چوب الك درهوا هستند ،به دنبالش مي دوند تاآن را بگيرند. اگرچوب الك رادرهوا گرفتند،بازي به نفع آنها تمام مي شود و گروه بازنده بازي را به گروه دوم واگذار مي كنند.اما اگرچوب الك را نگرفتند،يكي ازبازيكنان همان دسته اول، چوب الك رابرمي دارد وازهمان محلي كه به زمين افتاده است به طرف محلي كهازآنجا به هوا پرتاب شده،نشانه گيري كرده وپرتاب مي كند.طوري كه درهمان محل به زمين بنشيند. دراين وقت بازيكني كه الك را به هوا پرتاب كرده است ،درآن محل ايستاده تا باچوب دولك مانع به زمين رسيدن چوب الك شود. حتي مي تواند با همان چوب دولك به چوب الك بزند وآن را دوباره به هوا پرتاب كند.اما اگرنتواند مانع به زمين افتادن الك شود ،اين بار نوبت آن بازيكن تمام شده وبازي رابه يكي ازياران خود تحويل مي دهد كه بازي را ادامه دهد.ولي اگرالك راطوري زد كه به هوا پرتاب شد ، درمحلي ديگربه زمين افتاد ،همان بازيكن كه الك را به هوا پرتاب كرده باچوب دولك فاصله بين الك تا محلي كه چوب الك ازآنجا به هوا پرتاب شده رااندازه گيري مي كندو گروهشان امتيازمي گيرد.(هريك باراندازه دولك ،يك امتيازاست) بازي دوباره ادامه پيدامي كند تاهردسته كه توامست حدنصاب امتياز راكسب كند برنده بازي مي شود.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

این فیلد را پر کنید
این فیلد را پر کنید
لطفاً یک نشانی ایمیل معتبر بنویسید.

keyboard_arrow_up