اخبار

اوضاع نابسامان آب لوله کشی

متاسفانه از اوایل اسفندماه سال قبل به علت قطع شدن آب خروجی مخزن و وجود سرمای شدید باعث گردید تا آب لوله ها دچار یخ زدگی شده و همه انشعابات قطع گردد و اهالی روستا از آب لوله کشی محروم شوند. که این امر باعث ترکیدگی لوله های در بسیاری از نقاط روستا شده است.

بیش تر بخوانید
صفحات پرکاربرد
receiptدسته بندی پست
starشهدای روستای نسن
شهید مرتضی رضایی