دیکشنری

لغتنامه – قسمت دوم

دیکشنری
زیز           =                    زوزه، گِزگِز زَنا            =                    زن زَناکنن     =                     زنها زیل         =                     پر، لب ریز زِمِسِّن      =                     زمستان زِلفین       =                 قفل س) سازَ          =               جارو  سَما         =               رقص سال وَن    =               پیشانی بند سر اِشته    =              جا گذاشت سَردَرمِه    =              سر پایینی سو دَمِرده =              خاموش شد سِیلَگ     =              گوسفند یکساله سِف        =               سیب سِنَّن        =               سندان سیکا       =               اردک سَرتَب…

لغتنامه – قسمت اول

دیکشنری
و از آیات او آفرینش آسمانها و زمین و تفاوت زبانها و رنگهای شماست؛ در این نشانه هایی است برای عالمان سوره روم آیه ۲۲ لغتنامه   واژگان الف) آسنی                      =     قصه…
صفحات پرکاربرد
receiptدسته بندی پست
starشهدای روستای نسن
شهید کمال رضایی
keyboard_arrow_up