جغرافيا و كوه‌هاي نسن

جغرافيا و كوه‌هاي نسن

جغرافيا واقليم نسن نسن روستايي كوهستاني كه بر روي آبرفتهاي اوزرود در تقاطع رود خانه آزاد كوه و لابشم بنا گرديده است. اين روستا در طول جغرافيايي ّ ۳۳ و ْ۵۱ و عرض جغرافيايي ّ۱۳ و ْ۳۶ واقع شده است كه در ۲۲ كيلومتري شرق پل زنگوله در جاده چالوس و ۳۵ كيلومتري غرب بلده، مركز بخش درة نور قرار دارد .