لغتنامه – قسمت اول

لغتنامه – قسمت اول

و از آیات او آفرینش آسمانها و زمین و تفاوت زبانها و رنگهای شماست؛ در این نشانه هایی است برای عالمان سوره روم آیه ۲۲ لغتنامه   واژگان الف) آسنی                      =     قصه آفتاب کِل               =   آفتاب گیر اُردِ                         =      می آوردی اُرد                         =   دستور ایمواَن                    =    می آمدی   اَجار                      =     شاخه های