شهرداری بلده نوربه یک دستگاه ماشین اتشنشانی ویک کامیونت تجهیزشد.

شهرداری بلده نوربه یک دستگاه ماشین اتشنشانی ویک کامیونت تجهیزشد. با پیگیری های نماینده محترم حاج احمد ناطق نوری شهرداری بلده نوربه یک دستگاه ماشین اتشنشانی وکامیونت باری مجهز شد. این درحالی است که دربخش بلده نورتنها یک دستگاه ماشین